Báo cáo tài chính quý 2/2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

19/07/2021

Báo cáo tài chính quý 2/2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết

Điều chỉnh BCTC theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước

01/07/2021

Điều chỉnh BCTC theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 1/2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

20/04/2021

Báo cáo tài chính Quý 1/2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

05/03/2021

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán).

Chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

20/01/2021

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021

07/01/2021

PVFCCo North công bố thông tin về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021

Chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

15/10/2020

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

12/08/2020

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết