Công bố thông tin về việc thay đổi Người đại diện theo Pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

18/08/2015

Công bố thông tin về việc thay đổi Người đại diện theo Pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin 24h về việc thay đổi Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật Công ty từ ngày 01/08/2015

01/08/2015

PVFCCo North công bố thông tin 24h về việc thay đổi Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật Công ty từ ngày 01/08/2015

Chi tiết

Thông báo chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung

21/07/2015

Thông báo chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung

Chi tiết

Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc là Công ty Đại chúng

23/06/2015

Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc là Công ty Đại chúng

Chi tiết