Báo cáo thường niên năm 2022

21/03/2023

Báo cáo thường niên năm 2022

Chi tiết

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

15/03/2023

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Chi tiết

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2023

15/03/2023

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

08/03/2023

Báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết

PVFCCo-PMB công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

13/02/2023

PVFCCo-PMB (MCK: PMB) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị và Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của PVFCCo - PMB năm 2022

31/01/2023

PVFCCo - PMB (MCK: PMB) công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị và Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của Công ty năm 2022.

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

18/01/2023

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc thông báo thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp

27/10/2022

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PMB) thông báo thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp của Công ty.

Chi tiết