Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK:PMB) công bố thông tin về tài liệu Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2020

02/06/2020

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK:PMB) công bố thông tin về tài lieu Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2020

Chi tiết

Thông báo ứng cử và đề cử vào Hội đồng quản trị PVFCCo North nhiệm kỳ 2016-2021

26/05/2020

Thông báo ứng cử và đề cử vào Hội đồng quản trị PVFCCo North nhiệm kỳ 2016-2021.

Chi tiết

Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị PVFCCo North nhiệm kỳ 2016-2021

26/05/2020

Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị PVFCCo North nhiệm kỳ 2016-2021

Chi tiết

Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2020

25/05/2020

Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Chi tiết

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK:PMB) công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

08/05/2020

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin về việc gia hạn thời hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

29/04/2020

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin về việc gia hạn thời hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin về việc thay đổi Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật từ ngày 01/05/2020

17/04/2020

PVFCCo North công bố thông tin về việc thay đổi Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật từ ngày 01/05/2020

Chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

16/04/2020

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết