PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin về việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật của Công ty

28/06/2018

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin về việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật của Công ty

Chi tiết

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin về điều kiện công ty đại chúng

22/06/2018

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc công bố thông tin về (MCK: PMB) công bố thông tin về điều kiện công ty đại chúng

Chi tiết

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc công bố thông tin về việc lựa chọn ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

22/06/2018

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc công bố thông tin về việc lựa chọn ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Chi tiết

PVFCCo North thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017

05/06/2018

PVFCCo North thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu của bà Hoàng Thị Thu Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị.

22/05/2018

PVFCCo North công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu của bà Hoàng Thị Thu Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị.

Chi tiết

PVFCCo North (MCK: PMB) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

15/05/2018

PVFCCo North (MCK: PMB) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Chi tiết

Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2018

23/04/2018

Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2018

Chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

18/04/2018

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết