PVFCCo North công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

26/02/2020

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị và Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của PVFCCo North năm 2019

22/01/2020

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị và Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của Công ty năm 2019.

Chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

20/01/2020

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin về việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị

10/01/2020

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin về việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị.

Chi tiết

PVFCCo North (MCK:PMB) công bố thông tin thay đổi người đại diện phần vốn của cổ đông lớn PVFCCo tại PVFCCo North

09/01/2020

PVFCCo North (MCK:PMB) công bố thông tin thay đổi người đại diện phần vốn của cổ đông lớn PVFCCo tại PVFCCo North.

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020

03/01/2020

PVFCCo North công bố thông tin về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020

Chi tiết

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin về việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty.

27/12/2019

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin về việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty.

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019

03/12/2019

PVFCCo North công bố thông tin về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019

Chi tiết