Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên 2017

20/03/2017

PVFCCo North công bố thông tin về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên 2017

Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được lập 31/12/2016 (đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán).

27/02/2017

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được lập 31/12/2016 (đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán).

Chi tiết

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

22/02/2017

PVFCCo North công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017

21/02/2017

PVFCCo North công bố thông tin về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017

Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

24/01/2017

PVFCCo North công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016.

Chi tiết

Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2016 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được lập ngày 18/01/2017.

19/01/2017

Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2016 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được lập ngày 18/01/2017.

Chi tiết

Báo cáo Tài chính Quý III năm 2016 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được lập ngày 18/10/2016

18/10/2016

Báo cáo Tài chính Quý III năm 2016 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được lập ngày 18/10/2016

Chi tiết

Báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm 2016 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được lập ngày 08/08/2016 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán

08/08/2016

Báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm 2016 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được lập ngày 08/08/2016 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán

Chi tiết