PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin về mời tham dự Đại hội đông cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2017.

02/10/2017

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin về mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017.

Chi tiết

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin về tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017

02/10/2017

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin về tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin về việc ứng cử, đề cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc, nhiệm kỳ 2016-2021

02/10/2017

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin về việc ứng cử, đề cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc, nhiệm kỳ 2016-2021

Chi tiết

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017.

07/09/2017

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017.

Chi tiết

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin Nghị quyết số 128/NQ-MB ngày 06 tháng 9 năm 2017 của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2017

06/09/2017

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin Nghị quyết số 128/NQ-MB ngày 06 tháng 9 năm 2017 của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2017

Chi tiết

Báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm 2017 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

02/08/2017

Báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm 2017 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm năm 2017

27/07/2017

PVFCCo North công bố thông tin vè Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm năm 2017

Chi tiết

Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2017 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

20/07/2017

Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2017 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết