PVFCCo North công bố thông tin về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019

22/02/2019

PVFCCo North công bố thông tin về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019

Chi tiết

Báo cáo quản trị và Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của Công ty năm 2018

25/01/2019

PVFCCo North (MCK: PMB) Báo cáo quản trị và Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của Công ty năm 2018

Chi tiết

Kết quả kinh doanh Quý 4/2018 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

18/01/2019

Kết quả kinh doanh Quý 4/2018 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018

24/12/2018

PVFCCo North công bố thông tin về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018

Chi tiết

Điều chỉnh BCTC năm 2016 và năm 2017 theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước

15/11/2018

Điều chỉnh BCTC năm 2016 và năm 2017 theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 3/2018 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

22/10/2018

Báo cáo tài chính Quý 3/2018 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm năm 2018 (đã kiểm toán) của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

14/08/2018

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm năm 2018 (đã kiểm toán) của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2018

24/07/2018

PVFCCo North công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2018

Chi tiết