Báo cáo tài chính Quý III năm 2015 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

16/10/2015

Báo cáo tài chính Quý III năm 2015 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết

Thông báo về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

30/09/2015

Thông báo về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin về việc đã nhận được Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

23/09/2015

PVFCCo North công bố thông tin về việc đã được nhận Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin về việc đã nhận được Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

23/09/2015

PVFCCo North công bố thông tin về việc đã nhận được Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin về việc đã nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán

10/09/2015

PVFCCo North công bố thông tin về việc đã nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin về việc đã nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán

10/09/2015

PVFCCo North công bố thông tin về việc đã nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán

Chi tiết

Báo cáo Tài chính đã được soát xét của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc 06 tháng đầu năm 2015

24/08/2015

Báo cáo Tài chính đã được soát xét của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc 06 tháng đầu năm 2015

Chi tiết

Công bố thông tin về việc thay đổi Người đại diện theo Pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

18/08/2015

Công bố thông tin về việc thay đổi Người đại diện theo Pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết