PVFCCo North công bố thông tin 24h về việc thay đổi Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật Công ty từ ngày 01/08/2015

01/08/2015

PVFCCo North công bố thông tin 24h về việc thay đổi Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật Công ty từ ngày 01/08/2015

Chi tiết

Thông báo chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung

21/07/2015

Thông báo chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung

Chi tiết

Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2015

23/06/2015

Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2015

Chi tiết

Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

23/06/2015

Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết

Báo cáo Tài chính sau kiểm toán năm 2013 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

23/06/2015

Báo cáo Tài chính sau kiểm toán năm 2013 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết

Báo cáo Tài chính sau kiểm toán năm 2014 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

23/06/2015

Báo cáo Tài chính sau kiểm toán năm 2014 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết

Báo cáo Tài chính Quý I/2015 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

23/06/2015

Báo cáo Tài chính Quý I/2015 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết

Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc là Công ty Đại chúng

23/06/2015

Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc là Công ty Đại chúng

Chi tiết