Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

18/04/2018

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết

Tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

11/04/2018

Tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Chi tiết

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2018

02/04/2018

PVFCCo North công bố thông tin về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2018

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018

26/03/2018

PVFCCo North công bố thông tin về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018

Chi tiết

PVFCCo North công bố Báo cáo thường niên năm 2017

14/03/2018

PVFCCo North công bố Báo cáo thường niên năm 2017

Chi tiết

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018

02/03/2018

PVFCCo North công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Hoàng Thị Thu Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị

28/02/2018

PVFCCo North công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Hoàng Thị Thu Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị

Chi tiết

Báo cáo tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được lập 31/12/2017 (đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán)

28/02/2018

Báo cáo tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được lập 31/12/2017 (đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán)

Chi tiết