PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017.

07/09/2017

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017.

Chi tiết

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin Nghị quyết số 128/NQ-MB ngày 06 tháng 9 năm 2017 của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2017

06/09/2017

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin Nghị quyết số 128/NQ-MB ngày 06 tháng 9 năm 2017 của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2017

Chi tiết

Báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm 2017 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

02/08/2017

Báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm 2017 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm năm 2017

27/07/2017

PVFCCo North công bố thông tin vè Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm năm 2017

Chi tiết

Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2017 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

20/07/2017

Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2017 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc công bố thông tin về việc Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

22/06/2017

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc công bố thông tin về việc Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Chi tiết

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc công bố thông tin về việc lựa chọn ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

05/06/2017

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc công bố thông tin về việc lựa chọn ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Chi tiết

PVFCCo North thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016

03/05/2017

PVFCCo North thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016

Chi tiết