PVFCCo North thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017

05/06/2018

PVFCCo North thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu của bà Hoàng Thị Thu Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị.

22/05/2018

PVFCCo North công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu của bà Hoàng Thị Thu Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị.

Chi tiết

PVFCCo North (MCK: PMB) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

15/05/2018

PVFCCo North (MCK: PMB) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Chi tiết

Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2018

23/04/2018

Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2018

Chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

18/04/2018

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết

Tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

11/04/2018

Tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Chi tiết

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2018

02/04/2018

PVFCCo North công bố thông tin về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2018

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018

26/03/2018

PVFCCo North công bố thông tin về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018

Chi tiết