Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc 06 tháng đầu năm 2016

27/07/2016

PVFCCo North công bố thông tin về báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2016

Chi tiết

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

30/06/2016

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Chi tiết

Công bố thông tin về việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

07/06/2016

Công bố thông tin về việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin về việc thay đổi Người đại diện và phân bổ quản lý vốn góp của Người đại diện phần vốn của cổ đông lớn PVFCCo tại PVFCCo North.

04/06/2016

PVFCCo North công bố thông tin về việc thay đổi Người đại diện và phân bổ quản lý vốn góp của Người đại diện phần vốn của cổ đông lớn PVFCCo tại PVFCCo North.

Chi tiết

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền

27/05/2016

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền

Chi tiết

Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2016 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được lập ngày 10/04/2016

15/04/2016

Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2016 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được lập ngày 10/04/2016

Chi tiết

Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016

06/04/2016

PVFCCo North công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Chi tiết

Thông tin bổ nhiệm nhân sự

06/04/2016

PVFCCo North công bố thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự

Chi tiết