CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017

30/01/2018

Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu của bà Hoàng Thị Thu Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị

18/01/2018

PVFCCo North công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu của bà Hoàng Thị Thu Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017

08/01/2018

PVFCCo North công bố thông tin về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017

Chi tiết

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin về việc thay đổi Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

19/10/2017

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin về việc thay đổi Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

Chi tiết

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường lần 1 năm 2017

18/10/2017

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường lần 1 năm 2017

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

16/10/2017

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) thông báo cập nhật tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017

10/10/2017

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) thông báo cập nhật tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017

Chi tiết

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin về mời tham dự Đại hội đông cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2017.

02/10/2017

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin về mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017.

Chi tiết