Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2016

25/03/2016

PVFCCo North công bố thông tin về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2016

Chi tiết

Thông báo v/v ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVFCCo North nhiệm kỳ 2016-2021

21/03/2016

PVFCCo North công bố thông tin về việc ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVFCCo North nhiệm kỳ 2016-2021

Chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2015

08/03/2016

PVFCCo North công bố thông tin về Báo cáo thường niên năm 2015

Chi tiết

Báo cáo Thường niên năm 2015

08/03/2016

PVFCCo North công bố thông tin về Báo cáo Thường niên năm 2015

Chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được lập ngày 31/12/2015 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán

25/02/2016

Báo cáo Tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được lập ngày 31/12/2015 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán

Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015

29/01/2016

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015

Chi tiết

Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2015 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

20/01/2016

Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2015 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết

Thông báo về việc cổ phiếu PMB của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc không được phép giao dịch ký quỹ

29/10/2015

Thông báo về việc cổ phiếu PMB của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc không được phép giao dịch ký quỹ

Chi tiết