PVFCCo North công bố Báo cáo thường niên năm 2017

14/03/2018

PVFCCo North công bố Báo cáo thường niên năm 2017

Chi tiết

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018

02/03/2018

PVFCCo North công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Hoàng Thị Thu Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị

28/02/2018

PVFCCo North công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Hoàng Thị Thu Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị

Chi tiết

Báo cáo tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được lập 31/12/2017 (đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán)

28/02/2018

Báo cáo tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được lập 31/12/2017 (đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán)

Chi tiết

CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017

30/01/2018

Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu của bà Hoàng Thị Thu Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị

18/01/2018

PVFCCo North công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu của bà Hoàng Thị Thu Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017

08/01/2018

PVFCCo North công bố thông tin về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017

Chi tiết

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin về việc thay đổi Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

19/10/2017

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin về việc thay đổi Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

Chi tiết