Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc công bố thông tin về việc Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

22/06/2017

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc công bố thông tin về việc Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Chi tiết

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc công bố thông tin về việc lựa chọn ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

05/06/2017

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc công bố thông tin về việc lựa chọn ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Chi tiết

PVFCCo North thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016

03/05/2017

PVFCCo North thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý I/2017 của Công ty Cố phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

18/04/2017

Báo cáo tài chính quý I/2017 của Công ty Cố phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

05/04/2017

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Chi tiết

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên 2017

20/03/2017

PVFCCo North công bố thông tin về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên 2017

Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được lập 31/12/2016 (đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán).

27/02/2017

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được lập 31/12/2016 (đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán).

Chi tiết

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

22/02/2017

PVFCCo North công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Chi tiết