Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

25/08/2022

Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Chi tiết

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp bất thường lần 1 năm 2022

25/08/2022

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Chi tiết

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK:PMB) thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

24/08/2022

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK:PMB) thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

Chi tiết

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12

16/08/2022

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12

Chi tiết

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán

12/08/2022

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán.

Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị và Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc 06 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị và Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của Công ty 06 tháng đầu năm 2022.

Chi tiết

Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc CBTT ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 và quyền tham dự ĐH ĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022

27/07/2022

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 và quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022.

Chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

19/07/2022

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết