Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán

12/08/2022

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán.

Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị và Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc 06 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị và Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của Công ty 06 tháng đầu năm 2022.

Chi tiết

Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc CBTT ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 và quyền tham dự ĐH ĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022

27/07/2022

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 và quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022.

Chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

19/07/2022

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc công bố thông tin về việc lựa chọn và thực hiện ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

11/07/2022

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc công bố thông tin về việc lựa chọn và thực hiện ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Chi tiết

PMB công bố thông tin toàn văn Điều lệ Công ty

29/06/2022

PMB công bố thông tin toàn văn Điều lệ Công ty.

Chi tiết

PMB công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/06/2022

PMB công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin về việc cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/06/2022

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin về việc cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Chi tiết