Đính chính Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

21/01/2022

Đính chính Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

19/01/2022

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021

09/12/2021

PVFCCo North công bố thông tin về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Quang Đoàn - Phó Giám đốc Công ty

22/11/2021

PVFCCo North công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Quang Đoàn - Phó Giám đốc Công ty.

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Quang Đoàn - Phó Giám đốc.

20/10/2021

PVFCCo North công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Quang Đoàn - Phó Giám đốc.

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

18/10/2021

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Chi tiết

PVFCCo North (MCK:PMB) công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Trần Nguyễn - Phó Giám đốc, Người phụ trách công bố thông tin của Công ty

17/09/2021

PVFCCo North công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Trần Nguyễn - Phó Giám đốc, Người phụ trách công bố thông tin của Công ty.

Chi tiết

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán

12/08/2021

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

Chi tiết