PVFCCo North công bố thông tin về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017

21/02/2017

PVFCCo North công bố thông tin về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017

Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

24/01/2017

PVFCCo North công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016.

Chi tiết

Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2016 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được lập ngày 18/01/2017.

19/01/2017

Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2016 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được lập ngày 18/01/2017.

Chi tiết

Báo cáo Tài chính Quý III năm 2016 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được lập ngày 18/10/2016

18/10/2016

Báo cáo Tài chính Quý III năm 2016 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được lập ngày 18/10/2016

Chi tiết

Báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm 2016 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được lập ngày 08/08/2016 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán

08/08/2016

Báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm 2016 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được lập ngày 08/08/2016 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán

Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc 06 tháng đầu năm 2016

27/07/2016

PVFCCo North công bố thông tin về báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2016

Chi tiết

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

30/06/2016

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Chi tiết

Công bố thông tin về việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

07/06/2016

Công bố thông tin về việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết