Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền

27/05/2016

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền

Chi tiết

Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2016 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được lập ngày 10/04/2016

15/04/2016

Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2016 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được lập ngày 10/04/2016

Chi tiết

Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016

06/04/2016

PVFCCo North công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Chi tiết

Thông tin bổ nhiệm nhân sự

06/04/2016

PVFCCo North công bố thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự

Chi tiết

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2016

25/03/2016

PVFCCo North công bố thông tin về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2016

Chi tiết

Thông báo v/v ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVFCCo North nhiệm kỳ 2016-2021

21/03/2016

PVFCCo North công bố thông tin về việc ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVFCCo North nhiệm kỳ 2016-2021

Chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2015

08/03/2016

PVFCCo North công bố thông tin về Báo cáo thường niên năm 2015

Chi tiết

Báo cáo Thường niên năm 2015

08/03/2016

PVFCCo North công bố thông tin về Báo cáo Thường niên năm 2015

Chi tiết