Báo cáo Tài chính sau kiểm toán năm 2013 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

23/06/2015

Báo cáo Tài chính sau kiểm toán năm 2013 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết

Báo cáo Tài chính sau kiểm toán năm 2014 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

23/06/2015

Báo cáo Tài chính sau kiểm toán năm 2014 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết

Báo cáo Tài chính Quý I/2015 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

23/06/2015

Báo cáo Tài chính Quý I/2015 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết

Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc là Công ty Đại chúng

23/06/2015

Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc là Công ty Đại chúng

Chi tiết

PVFCCo North thông báo chi trả cổ tức năm 2014

21/04/2015

PVFCCo North thông báo chi trả cổ tức năm 2014

Chi tiết

Thông báo về phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

01/04/2015

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PVFCCo North) thông báo về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 15/4/2015.

Chi tiết

Điều lệ Công ty PVFCCo North

21/08/2013

Điều lệ Công ty PVFCCo North

Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2011

15/10/2012

Báo cáo tài chính năm 2011

Chi tiết