Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc công bố thông tin về việc lựa chọn và thực hiện ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

11/07/2022

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc công bố thông tin về việc lựa chọn và thực hiện ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Chi tiết

PMB công bố thông tin toàn văn Điều lệ Công ty

29/06/2022

PMB công bố thông tin toàn văn Điều lệ Công ty.

Chi tiết

PMB công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/06/2022

PMB công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin về việc cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/06/2022

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin về việc cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Chi tiết

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/06/2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Chi tiết

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2022

03/06/2022

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

04/05/2022

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

19/04/2022

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết