PVFCCo North công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

21/02/2022

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022

25/01/2022

PVFCCo North công bố thông tin về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022

Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị và Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của PVFCCo North năm 2021

25/01/2022

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị và Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của PVFCCo North năm 2021.

Chi tiết

Đính chính Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

21/01/2022

Đính chính Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

19/01/2022

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021

09/12/2021

PVFCCo North công bố thông tin về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Quang Đoàn - Phó Giám đốc Công ty

22/11/2021

PVFCCo North công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Quang Đoàn - Phó Giám đốc Công ty.

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Quang Đoàn - Phó Giám đốc.

20/10/2021

PVFCCo North công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Quang Đoàn - Phó Giám đốc.

Chi tiết