Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

23/06/2021

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Chi tiết

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

23/06/2021

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chi tiết

Hướng dẫn cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

17/06/2021

Hướng dẫn cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Chi tiết

Thông báo về việc cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

14/06/2021

Thông báo về việc cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chi tiết

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Trần Nguyễn - Phó Giám đốc, Người phụ trách Công bố thông tin của Công ty

07/06/2021

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Trần Nguyễn - Phó Giám đốc, Người phụ trách Công bố thông tin của Công ty

Chi tiết

Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

02/06/2021

Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Chi tiết

Tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

01/06/2021

Tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chi tiết

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

01/06/2021

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Chi tiết