Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc công bố thông tin về việc lựa chọn ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

08/07/2021

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc công bố thông tin về việc lựa chọn ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Chi tiết

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông

07/07/2021

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông

Chi tiết

PVFCCo North (MCK: PMB) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

07/07/2021

PVFCCo North (MCK: PMB) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Chi tiết

Điều chỉnh BCTC theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước

01/07/2021

Điều chỉnh BCTC theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Chi tiết

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin về Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026

23/06/2021

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin về Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Chi tiết

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

23/06/2021

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Chi tiết

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

23/06/2021

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Chi tiết

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

23/06/2021

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Chi tiết