Tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

01/06/2021

Tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chi tiết

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

01/06/2021

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Trần Nguyễn - Phó Giám đốc, Người phụ trách công bố thông tin của Công ty.

28/05/2021

PVFCCo North công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Trần Nguyễn - Phó Giám đốc, Người phụ trách công bố thông tin của Công ty.

Chi tiết

PVFCCo North (MCK:PMB) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

07/05/2021

PVFCCo North (MCK:PMB) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Trần Nguyễn - Phó Giám đốc, Người phụ trách Công bố thông tin của Công ty

22/04/2021

PVFCCo North công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Trần Nguyễn - Phó Giám đốc, Người phụ trách Công bố thông tin của Công ty.

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin về việc gia hạn thời hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

22/04/2021

PVFCCo North công bố thông tin về việc gia hạn thời hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 1/2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

20/04/2021

Báo cáo tài chính Quý 1/2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2020

23/03/2021

Báo cáo thường niên năm 2020

Chi tiết