Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

02/06/2021

Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Chi tiết

Tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

01/06/2021

Tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chi tiết

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

01/06/2021

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Chi tiết

PVFCCo North (MCK:PMB) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

07/05/2021

PVFCCo North (MCK:PMB) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin về việc gia hạn thời hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

22/04/2021

PVFCCo North công bố thông tin về việc gia hạn thời hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2020

23/03/2021

Báo cáo thường niên năm 2020

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

26/02/2021

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị và Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của PVFCCo North năm 2020

29/01/2021

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị và Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của PVFCCo North năm 2020.

Chi tiết