PVFCCo North công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Hoàng Thị Thu Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị

28/02/2018

PVFCCo North công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Hoàng Thị Thu Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị

Chi tiết

CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017

30/01/2018

Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu của bà Hoàng Thị Thu Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị

18/01/2018

PVFCCo North công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu của bà Hoàng Thị Thu Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017

08/01/2018

PVFCCo North công bố thông tin về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017

Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc 06 tháng đầu năm 2016

27/07/2016

PVFCCo North công bố thông tin về báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2016

Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015

29/01/2016

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015

Chi tiết

Thông báo về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

30/09/2015

Thông báo về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Chi tiết

Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2015

23/06/2015

Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2015

Chi tiết