Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc thông báo về việc cập nhật tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường lần 1 năm 2022

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) thông báo về việc cập nhật tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường lần 1 năm 2022.

Toàn văn Dự thảo tài liệu phiên họp, với nội dung cập nhật:

- Bổ sung thông tin tại Tờ trình về việc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và tổng hợp thông tin ứng cử viên.

- Mẫu phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị.

- Bỏ nội dung sửa đổi tên viết tắt trong Điều lệ Công ty.

Chi tiết theo File đính kèm:

Thông báo cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ - phiên họp bất thường lần 1 năm 2022

Dự thảo tài liệu Phiên họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022