Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (Chi tiết theo File đính kèm)
 
Tin khác