Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Thông tin cổ đông

PVFCCo North (MCK: PMB) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

29/05/2023

PVFCCo North (MCK: PMB) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

PMB công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cán bộ chủ chốt

28/04/2023

PMB công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cán bộ chủ chốt

Báo cáo tài chính Quý I năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

18/04/2023

Báo cáo tài chính Quý I năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

07/04/2023

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Báo cáo thường niên năm 2022

21/03/2023

Báo cáo thường niên năm 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

15/03/2023

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2023

15/03/2023

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

08/03/2023

Báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc