Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Thông tin cổ đông

PVFCCo-PMB công bố thông tin về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023

19/01/2023

PVFCCo-PMB công bố thông tin về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

18/01/2023

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc thông báo thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp

27/10/2022

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PMB) thông báo thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp của Công ty.

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

19/10/2022

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

PMB công bố thông tin thay đổi nhân sự cán bộ chủ chốt

16/09/2022

PMB công bố thông tin thay đổi nhân sự cán bộ chủ chốt

PMB công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ phiên họp bất thường lần 1 năm 2022

16/09/2022

PMB công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ phiên họp bất thường lần 1 năm 2022

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc thông báo về việc cập nhật tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường lần 1 năm 2022

06/09/2022

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) thông báo về việc cập nhật tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường lần 1 năm 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp bất thường lần 1 năm 2022

25/08/2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp bất thường lần 1 năm 2022