Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Thông tin cổ đông

PVFCCo North (MCK: PMB) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

24/06/2020

PVFCCo North (MCK: PMB) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

12/06/2020

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thôn tin Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

12/06/2020

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thôn tin Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

PVFCCo North thông báo cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

04/06/2020

PVFCCo North (MCK:PMB) thông báo cập nhật tài lieu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK:PMB) công bố thông tin về tài liệu Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2020

02/06/2020

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK:PMB) công bố thông tin về tài lieu Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2020

Thông báo ứng cử và đề cử vào Hội đồng quản trị PVFCCo North nhiệm kỳ 2016-2021

26/05/2020

Thông báo ứng cử và đề cử vào Hội đồng quản trị PVFCCo North nhiệm kỳ 2016-2021.

Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị PVFCCo North nhiệm kỳ 2016-2021

26/05/2020

Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị PVFCCo North nhiệm kỳ 2016-2021

Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2020

25/05/2020

Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.