Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Thông tin cổ đông

PMB công bố thông tin thay đổi nhân sự cán bộ chủ chốt

16/09/2022

PMB công bố thông tin thay đổi nhân sự cán bộ chủ chốt

PMB công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ phiên họp bất thường lần 1 năm 2022

16/09/2022

PMB công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ phiên họp bất thường lần 1 năm 2022

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc thông báo về việc cập nhật tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường lần 1 năm 2022

06/09/2022

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) thông báo về việc cập nhật tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường lần 1 năm 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp bất thường lần 1 năm 2022

25/08/2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp bất thường lần 1 năm 2022

Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

25/08/2022

Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp bất thường lần 1 năm 2022

25/08/2022

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK:PMB) thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

24/08/2022

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK:PMB) thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12

16/08/2022

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12