Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

NPK Phú Mỹ

NPK Phú Mỹ 16-16-8 + 13S + TE

Đạm ( N ) : 16%

Lân ( p205) : 16%

kali ( K20) : 8%