Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Tin quan hệ cổ đông

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

04/05/2022

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

PVFCCo North công bố thông tin về việc gia hạn thời hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

25/03/2022

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin về việc gia hạn thời hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

PVFCCo North công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

21/02/2022

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

PVFCCo North công bố thông tin về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021

09/12/2021

PVFCCo North công bố thông tin về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Báo cáo tình hình quản trị và Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của PVFCCo North 06 tháng đầu năm 2021

30/07/2021

Báo cáo tình hình quản trị và Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của PVFCCo North 06 tháng đầu năm 2021

PVFCCo North (MCK: PMB) thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

29/07/2021

PVFCCo North (MCK: PMB) thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

Hướng dẫn cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

17/06/2021

Hướng dẫn cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

02/06/2021

Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.