Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Tin quan hệ cổ đông

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc công bố thông tin về việc lựa chọn ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

22/06/2018

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc công bố thông tin về việc lựa chọn ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

PVFCCo North thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017

05/06/2018

PVFCCo North thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017

PVFCCo North (MCK: PMB) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

15/05/2018

PVFCCo North (MCK: PMB) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2018

23/04/2018

Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2018

PVFCCo North công bố thông tin về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018

26/03/2018

PVFCCo North công bố thông tin về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018

02/03/2018

PVFCCo North công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018

PVFCCo North công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Hoàng Thị Thu Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị

28/02/2018

PVFCCo North công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Hoàng Thị Thu Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị

CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017

30/01/2018

Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017