Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Quá trình hình thành và phát triển

    Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tiền thân là Chi nhánh CTCP Phân đạm và Hóa chất Dầu khí - Xí nghiệp kinh doanh phân bón Miền Bắc được thành lập theo Quyết định số 079/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2007 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.