Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

17/04/2024

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

12/03/2024

Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

19/01/2024

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

19/10/2023

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (đã kiểm toán)

11/08/2023

Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính Quý II năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

19/07/2023

Báo cáo tài chính Quý II năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Báo cáo tài chính Quý I năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

18/04/2023

Báo cáo tài chính Quý I năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

08/03/2023

Báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc