Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Nông nghiệp Đô thị

Đạm Phú Mỹ + KeBo

Kẽm (Zn): 50ppm

Bo (B): 50ppm

Độ ẩm: 5%

Mã số phân bón: 00141

Cỡ hạt: 1,0mm-4mm

Hàng được đóng gói trong túi MPET Zip, trọng lượng tịnh 500gr/túi

NPK Phú Mỹ + BiOWiSH 16-16-8+3S+TE

Đạm tổng số (Nts): 16%

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 8%

Lưu huỳnh (S): 13%

Bacillus spp: 1,0x106 CFU/g

Kẽm (Zn): 50 ppm

Bo (B): 50 ppm

Độ ẩm: 5%

pHH2O: 5

Mã số phân bón: 02938

Cỡ hạt: 1,0mm-4mm

Hàng được đóng trong túi MPET Zip, trọng lượng tịnh 500gr/túi.

NPK Phú Mỹ 20-5-5+TE Rau ăn củ - quả

Đạm tổng số (Nts): 20%

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 5%

Kẽm (Zn): 50 ppm

Bo (B): 50ppm

Độ ẩm: 5%

Mã số phân bón: 00141

Cỡ hạt: 1,0mm-4mm

Hàng được đóng trong túi MPET Zip, trọng lượng tịnh 500gr/túi.

NPK Phú Mỹ 20-5-5+TE Cây hoa cảnh

Đạm tổng số (Nts): 20%

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 5%

Kẽm (Zn): 50 ppm

Bo (B): 50 ppm

Độ ẩm: 5%

Mã số phân bón: 00141

Cỡ hạt: 1,0mm-4mm

Hàng được đóng trong túi MPET Zip, trọng lượng tịnh 500gr/túi.

NPK Phú Mỹ 20-5-5+TE Cây ăn quả

Đạm tổng số (Nts): 20%

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 5%

Kẽm (Zn): 50 ppm

Bo (B): 50 ppm

Độ ẩm: 5%

Mã số phân bón: 00141

Cỡ hạt: 1,0mm-4mm

Hàng được đóng trong túi MPET Zip, trọng lượng tịnh 500 gr/túi.

NPK Phú Mỹ 20-20-15+TE Rau ăn củ - quả

Đạm tổng số (Nts): 20%

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 5%

Kẽm (Zn): 50 ppm

Bo (B): 50 ppm

Độ ẩm: 5%

Mã số phân bón: 00149

Cỡ hạt: 1,0mm-4mm

Hàng được đóng trong túi MPET Zip, trọng lượng tịnh 1 kg/túi.

NPK Phú Mỹ 20-20-15+TE Cây hoa - cảnh

Đạm tổng số (Nts): 20%

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 5%

Kẽm (Zn): 50 ppm

Bo (B): 50 ppm

Độ ẩm: 5%

Mã số phân bón: 00149

Cỡ hạt: 1,0mm-4mm

Hàng được đóng trong túi MPET Zip, trọng lượng tịnh 1 kg/túi.

NPK Phú Mỹ 20-20-15+TE Cây ăn quả

Đạm tổng số (Nts): 20%

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 20%

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 15%

Kẽm (Zn): 50 ppm

Bo (B): 50 ppm

Độ ẩm: 5%

Mã số phân bón: 00149

Cỡ hạt: 1,0mm-4mm

Hàng được đóng trong túi MPET Zip, trọng lượng tịnh 1 kg/túi.