Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Báo cáo tài chính năm 2011

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán từ ngày 31/01/2011 đến ngày 31/12/2011 (xem file đính kèm)