Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Điều chỉnh BCTC năm 2016 và năm 2017 theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước

Ngày 15/11/2018, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc nhận được Công văn số 1248/KTNN-CNVI ngày 05/11/2018 của Kiểm toán Nhà nước về việc kiến nghị tăng thu NSNN qua kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn năm 2016, 2017 của Công ty. Theo đó, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị tăng thu NSNN từ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn năm 2016, 2017 của Công ty, cụ thể:

- Tăng thu NSNN khoản thuế TNDN: 413.864.535 đồng.

Công ty sẽ thực hiện điều chỉnh một số bút toán vào Báo cáo tài chính quý 4/2018 theo kết luận của Kiểm toán nhà nước.