Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Thông báo về phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Hội đồng quản trị Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PVFCCo North) xin thông báo về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau (thư mời đã được PVFCCo North gửi qua đường bưu điện đến từng quý cổ đông theo danh sách do đơn vị quản lý cổ đông lập ngày 24/03/2015):

 • Thời gian: từ 08h30 - 11h30 ngày thứ tư 15 tháng 4 năm 2015
 • Địa điểm: Phòng họp tầng 12 tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
 • Nội dung:
 • Báo cáo tổng kết tình hình kinh doanh năm 2014 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2015
 • Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015
 • Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015
 • Báo cáo lương, thưởng, thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và Dự toán năm 2015
 • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
 • Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty
 • Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu
 • Chương trình nghị sự cùng tài liệu họp được đăng tải tại website của PVFCCo North (www.dpm-mb.vn)
 • Cổ đông đến dự họp vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/hộ chiếu
 • Quý vị cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp: Người được ủy quyền đến dự họp xin vui lòng mang theo: Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền, Giấy ủy quyền, bản sao giấy Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu của cổ đông; cá nhân đại diện cho cổ đông là tổ chức xuất trình CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức. Mẫu giấy ủy quyền đã gửi kèm cùng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

            CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Thị Hồng Dung