Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

PVFCCo North công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Hoàng Thị Thu Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 27/02/2018, PVFCCo North nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Hoàng Thị Thu Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị, thông tin cụ thể như sau:

- Người thực hiện giao dịch: Bà Hoàng Thị Thu Hằng

- Chức vụ: Thành viên HĐQT

- Mã chứng khoán: PMB

- Số lượng cổ phiếu đang sở hữu: 18.000 cổ phiếu.

- Số lượng đăng ký bán: 10.000 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 5.000 cổ phiếu.

- Lý do không bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký: Do giá cổ phiếu tại thời điểm giao dịch thấp hơn so với dự kiến.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 13.000 cổ phiếu (0,01%).

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 25/01/2018 đến ngày 25/02/2018.

-  Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.