Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

PVFCCo North công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu của bà Hoàng Thị Thu Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 17/01/2018, PVFCCo North nhận được Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Hoàng Thị Thu Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị, thông tin cụ thể như sau:

- Người thực hiện giao dịch: Bà Hoàng Thị Thu Hằng

- Chức vụ: Thành viên HĐQT

- Mã chứng khoán: PMB

- Số lượng cổ phiếu đang sở hữu: 18.000 cổ phiếu.

- Số lượng đăng ký bán: 10.000 cổ phiếu.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 25/01/2018 đến ngày 25/02/2018.

-  Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận