Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

NPK 16-8-16 (Vàng đỏ)

ĐẠM (N) : 16%
LÂN : 8%
KALI : 16%

Liên hệ đặt hàng

Captcha Đổi mã