Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin về điều kiện công ty đại chúng

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin về việc đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng.

Ngày 21/06/2018, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc nhận được công văn số 3846/UBCK-GSĐC ngày 20/06/2018 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc điều kiện công ty đại chúng. Theo nội dung công văn, sau một (01) năm kể từ ngày Công ty không đáp ứng các điều kiện công ty đại chúng (ngày 22/03/2018), UBCKNN sẽ xem xét hủy đăng ký công ty đại chúng trên cơ sở báo cáo về điều kiện công ty đại chúng kể từ thời điểm đó của Công ty theo quy định tại Khoản 2, Điều 36 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán. (Chi tiết theo File đính kèm)