Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin về việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật của Công ty

Ngày 28/06/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc đã tiến hành phiên họp để thông qua việc thôi giữ chức vụ, bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị tạm thời, Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc công bố thông tin về việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

  • Ông Nguyễn Ngọc Luận thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc kể từ ngày 01/07/2018.
  • Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Cao Trung Kiên giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc kể từ ngày 01/07/2018.

(Chi tiết theo File đính kèm)