Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc CBTT ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 và quyền tham dự ĐH ĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022