Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

PVFCCo North công bố thông tin về việc đã nhận được Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày 21/09/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được niêm yết cổ phiếu tại HNX theo Quyết định số 608/QĐ-SGDHN (Chi tiết theo File đính kèm)

Tin khác