Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Thông báo chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung

Để chuẩn bị cho quá trình đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu Khí miền Bắc xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) như sau:  
    1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu Khí miền Bắc  
    2. Trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
    3. Điện thoại: 04. 35378256             Fax: 04.35378255  
    4. Website: http://dpm-mb.vn/  
    5. Giấy Chứng nhận ĐKKD số: 0102886450 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 19/08/2008, cấp thay đổi lần 8 ngày 06/02/2015  
    6. Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng)  
    7. Đặc điểm cổ phiếu:  
        - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc  
        - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông  
        - Mệnh giá: 10.000 đồng  
        - Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 12.000.000 cổ phiếu 
Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết: 120.000.000.000 đồng  
    8. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Thực hiện lưu ký chứng khoán  
    9. Ngày chốt danh sách cổ đông: 31/07/2015 
Quý vị cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần hoặc cập nhật/hiệu chỉnh thông tin cổ đông, kính đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc để làm thủ tục trước 17h00 ngày 31/07/2015 theo địa chỉ sau: 
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, Số 167 Đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
Điện thoại: 04. 35378256     Fax: 04. 35378255  
    Khi đến làm thủ tục, đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND, giấy chứng nhận cổ đông và giấy đề nghị chuyển nhượng để làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần.  
    Để hoàn tất thủ tục niêm yết, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc sẽ không giải quyết cũng như không chịu trách nhiệm về các giao dịch chuyển nhượng diễn ra sau 17h00 ngày 31/07/2015. 
Thông báo này có hiệu lực cho đến ngày cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  
    Quý vị cổ đông cần biết thêm thông tin xin liên hệ tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc theo địa chỉ trên.  
    Trân trọng thông báo./.

Tin khác