Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Chi ủy Chi bộ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Là một Tổ chức Đảng trong Doanh nghiệp, Chi bộ luôn giữ vững và phát huy tốt vai trò lãnh đạo trong Doanh nghiệp, góp phần ổn định và phát triển các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp Ngân sách Nhà nước và thu nhập bình quân của người lao động năm sau luôn cao hơn năm trước.  
 
Cấp ủy Chi bộ quan tâm trong công tác tuyên truyền, phổ biến Chủ trương, Đường lối, Chính sách của Đảng và Nhà nước cho Đảng viên và cán bộ của Công ty.  
 
Chi bộ qua các thời kỳ phát triển: 
 

TT

Mốc sự kiện của Chi Bộ

Tên Chi bộ

Tên Bí thư

Số lượng ĐV tham gia sinh hoạt

1

19/04/2010 04/08//2010

Chi bộ Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Đ/c Nguyễn Quang Đoàn

07 đảng viên

2

04/08/2010

16/02/2011

Chi bộ Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Đ/c Trương Công Minh

8 đảng viênchính thức và 3 dự bị

3

16/02/2011 12/05/2011

Chi bộ Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khímiền Bắc

Đ/c Trương Công Minh

8 đảng viênchính thức và 3 dự bị

4

12/5/2011

đến nay

Chi ủy Chi bộ Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Dung

14đảngviênchính thức và1 dự bị

 

Thành tích của Chi bộ: 2 năm liền được Đảng bộ công nhận là “Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh” năm 2010, 2011.