Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Công đoàn Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG ĐOÀN CÔNG TY

Công đoàn Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc gồm 56 công đoàn viên, trong đó có 23 nữ, chiếm 41,07%. 

Công đoàn Công ty thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được giao:  

    - Giám sát, đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CBNV;  
    - Phối hợp với chính quyền thực hiện và chăm lo đầy đủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, nhất là đối với lao động nữ;  
    - Tổ chức các phong trào thi đua gắn với chủ đề tìm hiểu về Đảng, về tổ chức công đoàn, về ngành;  
    - Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, nữ công;  
    - Vận động CBNV nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. 

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CÔNG TY 

    - Tổ chức hoạt động nhằm tuyên truyền giáo dục vận động CBNV về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn góp phần xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh.  
    - Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của CBNV như tổ chức Team building cho toàn thể CBNV nhân ngày Thành lập Công ty, Tổ chức sinh nhật định kỳ hàng tháng, Tổ chức các lớp học nữ công gia chánh…  
    - Tổ chức các phong trào thi đua, các phong trào thể thao, văn hóa văn nghệ như tham gia Hội diễn văn nghệ và Hội khỏe truyền thống của Tổng công ty, Thi đấu bóng đá giao hữu với các đội trong Ngành…  
    - Các hoạt động An sinh – Xã hội: Tặng sách vở cho học sinh nghèo; Tặng bàn ghế cho Trường Tiểu học; Tặng sổ tiết kiệm cho gia đình có công với cách mạng…