Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc công bố thông tin về việc Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

    Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc công bố thông tin về việc Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 số 27/VN1A-HN-HĐ ngày 22/06/2017 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.  
    Phạm vi công việc:  
    - Soát xét Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc cho kỳ 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2017;  
    - Kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

Tin khác