Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Ngày 09/07/2019, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) đã ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Phạm vi công việc cụ thể như sau:

- Soát xét Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc cho kỳ 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2019;

- Kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc công bố thông tin trên đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Quý cổ đông của Công ty được biết.

(Chi tiết file đính kèm).

Tin khác