Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

PVFCCo North tổ chức Sơ kết tình hình thực hiện hệ thống ERP 06 tháng đầu năm 2013.

    Sau khi nghe Cán bộ phụ trách ERP báo cáo tình hình thực hiện công tác triển khai ERP 06 tháng đầu năm và các vấn đề thảo luận tại cuộc họp, Ban Lãnh đạo Công ty đã đánh giá cao những việc đã làm được trong thời gian qua. Đồng thời chỉ đạo các bộ phận tiếp tục giải quyết những vấn đề còn tồn tại để khai thác và tận dụng tối đa tài nguyên hiện có của hệ thống vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thời gian tới.  
    Dưới đây là một số hình ảnh của buổi Sơ kết: