Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

PVFCCo North tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 22/6/2021 tại Hà Nội, thông qua hình thức trực tuyến, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PVFCCo North - Mã chứng khoán: PMB) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tham dự phiên họp, về phía cổ đông lớn - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), có ông Dương Trí Hội - Ủy viên HĐQT, ông Cao Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc và đại diện các Ban chức năng của PVFCCo. Về phía PVFCCo North có các ông/bà là thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và đặc biệt là sự hiện diện của các cổ đông đại diện cho 77,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại phiên họp, các cổ đông đã được nghe Đoàn Chủ tọa trình bày các báo cáo, tờ trình và biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; Báo cáo của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác năm 2020 của HĐQT, BKS, trình dự toán cho năm 2021; Báo cáo của BKS năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; Tờ trình thông qua dự thảo các văn bản: Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS; Tờ trình thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch, mua bán với cổ đông lớn; Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng và phê duyệt Chiến lược phát triển và Phương án tái cơ cấu Công ty; Quy chế và danh sách bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông qua các tài liệu và các báo cáo, tờ trình được trình bày tại phiên họp, các cổ đông đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà PVFCCo North đã đạt được năm 2020. Mặc dù trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn, song tập thể Lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Công ty đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn để hoạt động kinh doanh luôn đạt hiệu quả nhất, và một trong số những chỉ tiêu có hiệu quả đáng ghi nhận đó là lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2020 đã đạt 8,79 tỷ đồng, tương ứng 101% so với kế hoạch đề ra và tỷ lệ chia cổ tức là 7%. Bên cạnh đó, các quy định của Pháp luật, chế độ chính sách cho Người lao động đều được đảm bảo thực hiện tốt; Việc công khai hóa, minh bạch hóa trong quản trị doanh nghiệp nhằm củng cố uy tín, hình ảnh, và thương hiệu Phân bón Phú Mỹ tại thị trường miền Bắc mang lại những giá trị tối ưu, đích thực nhất cho khách hàng và các cổ đông cũng được thực hiện quyết liệt và hiệu quả. 

Bước sang năm 2021, để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo duy trì sự phát triển ổn định, bền vững, PVFCCo North đã đề ra nhiều giải pháp chính trong công tác kinh doanh, thị trường, xây dựng hệ thống phân phối, đồng thời, cũng đưa ra những giải pháp cụ thể trong công tác tái cấu trúc bộ máy và nguồn nhân lực, tất cả đều hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời gia tăng tính cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

 Cũng trong Phiên họp, các cổ đông đã tín nhiệm bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới: bà Nguyễn Thị Hồng Dung tiếp tục được bầu giữ chức  Chủ tịch HĐQT Công ty, bà Đào Thị Kim Anh giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty. 

Phát biểu tại phiên họp, thay mặt Ban Lãnh đạo Tổng Công ty, ông Dương Trí Hội - Ủy viên HĐQT PVFCCo đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tập thể CBNV PVFCCo North đã đạt được năm 2020 trong bối cảnh thị trường khó khăn, dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, kéo dài. Trước kế hoạch năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tập thể lãnh đạo, người lao động của PVFCCo North tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng, đề ra các giải pháp hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như thích ứng với biến động của thị trường, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Năm 2021 được dự đoán sẽ vẫn là một năm với nhiều khó khăn, thách thức, do vậy, Công ty cần cập nhật Chiến lược phát triển phù hợp, đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn và ổn định, dựa trên nền tảng xây dựng một hệ thống phân phối bền vững, tái cấu trúc bộ máy theo hướng tinh gọn hiệu quả, đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ vào công tác quản trị, công tác kinh doanh; đồng thời, củng cố nền tảng văn hóa trên cơ sở gắn liền với xu hướng phát triển của Công ty, đặc biệt tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho toàn thể CBNV Công ty. Với vai trò là cổ đông lớn, PVFCCo cam kết sẽ sát cánh và hỗ trợ tối đa để xây dựng một PVFCCo North luôn phát triển bền vững, hiệu quả và an toàn, nâng cao giá trị cổ phiếu và mang lại lợi tức tối đa cho các cổ đông.

Bà Nguyễn Thị Hồng Dung đại diện tập thể CBNV PVFCCo North đã trân trọng gửi lời tri ân đến các đồng chí lãnh đạo, các đối tác, khách hàng và đặc biệt là những cổ đông của Công ty đã luôn tín nhiệm, hỗ trợ, đồng hành một cách kịp thời và hiệu quả để PVFCCo North có được những thành tích rất khả quan. Ban lãnh đạo và tập thể CBNV PVFCCo North sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, đáp ứng được sự tin tưởng và kỳ vọng của các đồng chí lãnh đạo, các đối tác, khách hàng và toàn thể các cổ đông của Công ty.

Dưới đây là một số hình ảnh tại phiên họp:

Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp

Phiên họp được trực tuyến tới đầu cầu là trụ sở PVFCCo tại Tp.HCM

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026